کتب خطی علوم غریبه دعانویسی کتابهای طلسمات دعای بخت دختر احضار موکل


 

چهارمین مجموعه از سری کتب دیجیتالی خطی کهن (گنج رایگان)

نسخه

(کیـمـیـــــــــــــا)

30DVD

کتب خطی کهن دعانویسی نسخه کیمیا

 

قیمت این مجموعه 150000 تومان می باشد.

 

 

مژده به علاقمندان به علوم غریبه و متافیزیک کتب دست نویس و چاپی انواع ادعیه حاجات مختلف

جدیدترین مجموعه کتب خطی کهن به زبانهای فارسی، عربی، اردو

کلیه کتابهای این مجموعه از نسخه اصلی کتاب ها اسکن و تبدیل به دی وی دی شده

 

فرمت کتابهای موجود در مجموعه «کیمیا» بصورت فرمت تصویری یعنی JPG  و GIF 

و همچنین فرمت PDF می باشد.

 

 محتویات کتابخانه دیجیتال کیمیا با نسخه های دیگر (طلائی – اکسیر - کشکول) متفاوت است.

 

 

لیست کتاب های کیمیــا

*******************************************************************

لیست شماره 1  | لیست شماره 2 | لیست شماره 3 | لیست شماره 4 | لیست شماره 5

*******************************************************************

 

 

 

لیست شماره 1)  کتابهای موجود در مجموعه کیمیا

 

 

 

جلاءالعیون [چاپ سربی] 581
جنگ ادعیه و اخبار ص 207
ج‍ن‍ة الام‍ان‌ ال‍واق‍ی‍ة و ج‍ن‍ة الای‍م‍ان‌ ال‍ب‍اق‍ی‍ة [نسخه خطی] 524
علوم غریبه 108
علوم غریبه 109
علوم غریبه 128
علوم غریبه 136
علوم غریبه 140
علوم غریبه 146
علوم غریبه 147
علوم غریبه 152
علوم غریبه 164
علوم غریبه 169
علوم غریبه 170
علوم غریبه 199
علوم غریبه 208
علوم غریبه 214
علوم غریبه 23
علوم غریبه 241
علوم غریبه 243
علوم غریبه 244
علوم غریبه 261
علوم غریبه 263
علوم غریبه 264
علوم غریبه 270
علوم غریبه 280
علوم غریبه 288
علوم غریبه 318
علوم غریبه 330
علوم غریبه 345
علوم غریبه 397
علوم غریبه 430
علوم غریبه 45
علوم غریبه 482
علوم غریبه 51
یح‍ی‍ره‌ 636
رساله در علوم غریبه 208
رساله در علوم غریبه 271
رساله در علوم غریبه 01
رساله در علوم غریبه 100
رساله در علوم غریبه 147
رساله در علوم غریبه ص 194
رساله در علوم غریبه ص 208
رساله در علوم غریبه ص 314
رساله در علوم غریبه 94
رساله در علوم غریبه [نسخه خطی] 22
رساله کشف محجه ص 397
رس‍ال‍ه‌ در م‍ع‍ال‍ج‍ات‌ و ت‍داب‍ی‍ر ام‍راض‌ ن‍و ب‍ه‌ و اس‍ه‍ال‌ و م‍طب‍ق‍ه ‌[چاپ سنگی] 75
رس‍ال‍ه‌ س‍ب‍ع‌ م‍ن‌ ال‍م‍ث‍ان‍ی‌ و ال‍قرآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ ف‍ی‌ م‍دی‍ح‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍ک‍ری‍م‌ [چاپ سنگی] 36
سوره یس و چند دعای معتبر 46
علوم غریبه و ادعیه 110
کشف المعارف ص 94
کشفالغات ص 469
کلمات طریقت (100کلمه)
کیمیا و علوم غریبه
کیمیای سعادت ص 870
لمزهر فی علوم لغت ص362
ماثر سلطانی [چاپ سربی 399[
مجریات و منتخبات در کیمیا
مجمع البیان فی علوم قرآن ص 683
مجمع‌ الدعوات کبیر [چاپ سنگی 391[
مجموعه ادعیه 404
مجموعه ادعیه ص 339
مجموعه ادعیه و طلسمات شیخ بهایی 412
مجموعه علوم غریبه [نسخه خطی] 135
مجموعه مطالب مختلف تحفه المتقین دیباچه بیاض 144
محرق القلوب [چاپ سربی[ 355 
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین ص462
هاروت و ماروت
گنجه الاسرار
گیاه شناسی
الخواص الخمسة للاسماء الشریفة
القصیدة المیمونة
اوراق من مخطوطتین
آیة الکرسی الشریفه و خاتمها لامثیل له استنزال الملوک السبعه
تسخیر الارواح والاشباح اصلى
طلسم شاهی ص 120
علوم غریبه 102
علم حروف 49
طوفان البکاء [چاپ سربی] 333
طوفان البکاء [چاپ سربی] 374
طوفان البکاء [چاپ سربی] 714
علوم طبیعیه [نسخه خطی] 307
عین الحیوة [چاپ سربی 533[
غزلیات اسرار ص 140
غیاثیه [نسخه خطی] 326
فالنامه لقمان حکیم 126
قرابانذین پزشکی 397 صفحه
کامل التعبیر (تعبیر خواب از شیخ ابوالمفضل حسین ابن ابراهیم بن محمد تفلیسی 280)
کتابی معشر ص 256
کتاب ادعیه 2 ص 180
کتاب ادعیه ص 184
کتاب فی مجموعة أدعیة
کتیب التوزانی المغربی عجیب
کشف الاسرار ص 94
کشف الحقایق ص 280
کشف المثال ص 145
مجلد جدید
مجموعه ادعیه سفینه النجات علوم غریبه (نوشته شده در سال 1134 قمری 936 صفحه)
مجموعه علوم غریبه و جفر 82
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین ص 505
مصباح النجاه فی اسرار صلاه ص 396
معراج نامه 33
مفاتیح الکنوز
منتخب 10 مجلس ص 178
نقش سلیمانی
نوارالتنزیل و اسرار تاویل ص 766
هدیه النمله الی مرجعه المله [چاپ سنگی] 41
هفتاد و دو دیو آصف بن برخیا
ه‍ن‍ر آم‍وز [چاپ سنگی] 164
وجیزه [چاپ سربی[ 149
یاض ادعیه و رمالی ص 290
کتاب زمان سیارات
ک‍ام‍ل‌ ال‍ت‍ع‍ب‍ی‍ر [چاپ سنگی] 391
گنج الاسرار 91
444 خارجی
اشجار و اثمارثمره الشجره فی احکام نجوم 166
تاریخ جهان گشایی جوینی با فرهنگ لغات 281
جنگ نظم و نثر نوشته شده در سال 1114 قمری 278 صفحه
حاشیه بر شرح شمسیه 242
حرزالثمین للحصن الحصین از علی ابن سلطان محمئ الهروی 352 صفحه
دعوة یوناس الحکیم
رساله نادره فی الحروف
زیج جدید الغبیک ص 327
کلیات ابجدی حصه دوماز میر محمد اسماعیل خان ابجدی
کنزالمعانی شرح حرزالامانی از شعله الموصولی ابی عبداله محمد ابن محمد 428
مجموعه 177 رساله از جامع ابن خاتون 566
مجموعه 230
مجموعه ادعیه 205
مجموعه اقئال متفرقه علوم غریبه (نوشته در سال 1292 قمری 500 صفحه)
چند رساله از خواجه نصیر و غیره 280
احیا علوم الدین ص 858
اد عیه 3 ص 66
ادعیه 168
ادعیه 3 ص 115
ادعیه 30
ادعیه 348
ادعیه 4 ص 77
ادعیه 5 ص 34
ادعیه 68
ادعیه و ختوم 67
ادعیه و سوره واقعه 352
ادعیه 1 ص 172
اسرار العباده ص 194
اسرار ایات وانوار البینات ص 255
اسرار حج 664
الحکم الاسود فی السحر الاسود 252
انوار التنزیل و اسرار التاویل جلد اول ص 617 
انوار التنزیل و اسرار التاویل ص 253
انوار التنزیل و اسرار تاویل (تفسیر بیضاوی) ص1046
بشار شیعه 414
بیاض ادعیه و اشعار 244
جامع الفواید رساله در طب و کیمیا از یوسفی طبیب 360
جفر و ادعیه 29
جنگ علوم غریبه و نجوم 102
جنگ نظم و نثر 448
حاشیه انوار التنزیل و اسرار تاویل (قاضی نورالله بر تفسیر بیضاوی) ص 834
حاشیه برانوار التنزیل و اسرار التاویل ص 600 
حیا العلوم ص 908
رساله کشف محجه ص 397
زیارت ادعیه ص 244
علوم غریبه شیخ محمد کاظم هروی الخراسانی 106
علوم غریبه پراکندگی ها 264
کتاب ادعیه 2 ص 180
کتاب ادعیه ص 184
کشف الحقایق ص 280
کلمات طریقت (100کلمه)
لمعات مشتمل بر ادعیه خاص 508
مجمع البیان فی علوم قرآن ص 683
مجموعه 177 رساله از جامع ابن خاتون 1132
مجموعه ادعیه 38
مجموعه ادعیه ص 339
مجموعه در علوم غریبه جفر و خواص ادعیه و ادویه 272
مجموعه علوم غریبه و نجوم 440
مجموعه چند رساله اشعار و طب 448
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیر المومنین ص 462
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیر المومنین ص 505
مصباح النجاه فی اسرار صلاه ص 396
مصباح کفعمی علوم غریبه 404
مفتاح الفلاح شیخ بهاءالدین محمد عاملی 294
نجوم 700
هدیه النمله الی مرجعه المله [چاپ سنگی] 41
حرزالامان من فتن الزمان در علوم جفر از فخرالدین علی صفی بیهقی 280
حواشی کتاب شفا 532
خلاصه الحساب و غیره 138
در علم کیمیا و علوم غریبه 63
دقایق المیزان 105
ده رساله علوم غریبه 146
دیونامه علوم غریبه 208
دیوان اهلی شیرازی 537
رسائل مختلفه در رمل و اسرار قاسمی مصور 168
رساله ارثیه مسائل در ارث از محمد هادی محمد صالح مازندرانی و علامه حلی 124
رساله از ابن سینا فارابی استر آبادی غزالی 124
رساله از افلاطون فارابی سید مرتضی 105
رساله از خواص حروف از محی الدین بن عربی رساله هرمس 83
رساله از هرمس در کیمیا و صناعت 25
رساله در اخلاق 345
رساله در تصرف در علوم غریبه 185
رساله در شرح کلمه الاله الا الله و کلمه توحید 159
رساله در طب از محمد ابن الیاس 188
رساله ذهبیه 38
رساله شهید ثانی رساله بقیه المرید حقیقه الایمان 234
رساله علمی و تاریخی 354
رساله کحالی طب 86
رسایل ابن سینا ارسطو افلاطون 232
رسایل شیخ بهایی 241
رسایل محقق سبزواری 90
رمل 71

 

رمل جفر کیمیا 60
رمل جفر کیمیا سیمیا 68
زکى نجیب محمود ... محاورات افلاطون
سحر العیون 162
سحر العیون در علم سیمیا و کیمیا 84
سحر حلال اهلی شیرازی 60
شرح الجوامع ارسطو از ابن رشد حکمت و طبیعیات 360
شرح العیون الحکمه از امام فخر رازی محمد بن عمربن حسن 500
شرح دعای سمات تنزیه الانبیا 207
شرح عیون الحکمه از امام فخر رازی 326
شرح چهل اسم سهروردی علوم غریبه 67
شعر 106
شعر 179
شعر و جنگ 90
شمع و پروانه اهلی شیرازی 73
طاسین الازل و الجواهر الاکبر 31
طب جدید کیمیایی 286
طب متفرقه 164
علوم غریبه 108
علوم غریبه 129
علوم غریبه 29
علوم غریبه 42
علوم غریبه 59
علوم غریبه 74
علوم غریبه بیاض 73
علوم غریبه تعبیر خواب 88
علوم غریبه و شعر 122
فقه 164
فلسفة افلاطون و ارسطو ... الفارابى
قادة الفکر افلاطون (جیمس فینیکا)
کتاب ارسطو طالیس علوم حکمه الاهیه عالم البرزخ 106
کتاب المر ناظم فی شرح الفیه ابن مالک 360
کتاب الیا غوجی 22
کشف الاسرار علم رمل 34
کشف الغرایب متفرقه 72
کشف الوجوه الفر276
کلمات جملات بزرگان 36
کیمیا 64
ما بعدالطبیعه 136
ماهیة الحقیقة نظریة افلاطون عن الحقیقه
متفرقه 160
متفرقه کیمیا 235
مجموعه 14 رساله خلاصه الحساب تشریح الافلاک شیخ بهایی 164
مجموعه اثبات الواجب 147
مجموعه احادیث 74
مجموعه اخبار واحادیث 147
مجموعه از جمله لطایف المعارف 71
مجموعه از رساله کلام و بعضی از مکاتب و فرامین و اشعار 216
مجموعه اقوال متفرقه 500
مجموعه الادعیه المنتخب من الجنه الواقعیه ادعیه الاحرز انجیل اهل بیت 146
220 اسرار فلک
227 رساله در علوم غریبه
311 تامه زبان آموز
325 کتاب خارجی
397 وسیله نجات
398جمال الصالحین
409 محرق القلوب [چاپ سربی[
492 نفحات الانس
523 مختصر التافع
592 شرح ابن نفیس در کتاب قانون
72 قئاید افضلیه
ابواب الجنان 442
ابواب من مکائد بنى اسرائیل
احیا علوم الدین ص 690
احیا علوم الدین ص 858
ادعیه 3 ص 66
ادعیه و اوراد و طلسمات
ادعیه و طلسمات ص 366
ادعیه 2 ص 172
اسرار قاسمی 1 ص 100
اغاثه اللهفان
البروج والابراج
الفوائد الروحانیة و الفتوحات الالهیة
انوار التنزیل و اسرار تاویل (تفسیر بیضاوی) ص 1046
بیاض و علوم غریبه ص 112
بیان ادعیه و اذکار بهایی 295
تایج‌ الفنون و محاسن‌ المتون [نسخه خطی] 217
تحفه المجالس ص 319
تشریح الافلاک 1
تشریح الافلاک 2
مخطوط البدآیه و شرح الهدآیه
مخطوط آیة الکرسی ج 1
مخطوط دعوة البرهتیة 2 
مخطوط سحر فرعون
مخطوط علم الحرف والاسماء والآیات والاسرار الخفیة
مخطوط کنز المقادم فی نفع بنی آدم
مخطوطة البحر الزاخر فی علوم الاوائل والاواخر
کف بینی
احکام نجوم و کواکب
البدایة والنهایة
السحر العجیب فی جلب الحبیب کامل
بیاض مجموعه علوم غریبه
تقویم نجومی 1392
جنگ علوم غریبه و نجوم 51
جنگ و علوم غریبه 80
خزائن الاسرار
دعا مستجاب از ملا محمد دامغانی ملا جن گیر دامغانی 198
رساله در جفر 32
رساله در علوم غریبه 220
سر القدما فی علم کیمیا از طوخی فلکی 74
شمس المعارف الکبرى
علوم غریبه 166
علوم غریبه 72
علوم غریبه 80
علوم غریبه اسما الرهج
علوم غریبه خواص حروف از ابن عربی رساله هرمس حکیم رساله اسما الحسنی
علوم غریبه و جنگ و بیاض
فالنامه جفر 75
فتح الحق المبین فی أحکام رقى الصرع والسحر والعین
فوائد جلیلة
فوائد للتهیج والجلب والمحبة 2
فوائد للحمل
کتاب السحر العجیب فی جلب الحبیب
کتاب جنگ از سعید حاجی محمد بیگ خسرودی 362
کنوز الاسرار فى الصلاة على النبی المختار شیخ الروحانین الشیخ عطیة
مجموعه علوم غریبه 120
ملا نجفی اصفهانی 176
منبع أصول الحکمة
منکرات الإنسان فیما یسلط الجن والشیطان
نفایس الحکمه 160
ادعیه و طلسمات 170
الفوائد الرمل از شیخ محمد کاظم الهروی خراسانی 106
المفتی 166
بیاض جفر رمل علوم غریبه 314
تجربیات یک دانشمند مجرب از علوم غریبه و کیمیا 182
ترجمه عجایب المقدور سید حسین نظمی زاده 141
ترجمه مقاله کبتان بورن و لاپاتری 20
تعبیر الرویا 46
جامع الرسائله العقلیه 226
جامع الفواید و رساله در کیمیا 180
جفر و رمل 157
جنگ علوم غریبه 69
حاشیه بر شرح شمسیه 242
حدیقه السعداء از محمد فضولی 124
حل مسایل و در معرفت تقویم از قطب الدین لاری 108
حیو ه الحیوان 236
چند رساله نفیس از خواجه نصیر و غیره 139
أجندة البیومى الروحانیة لابأس بها
ابواب من مکائد بنى اسرائیل
اغاثه اللهفان
البروج والابراج
الدعوات المستجابة ومفاتیح الفرج ... لابی حامد الغزالی
السر المسطور فى حروف النور
باب فی ذکر الصحف الاربعین التی انزلها الله تعالی علی موسی الکلیم علیه السلام
تعمیر الاوفاق وطرق استخداماتها
حنین بن إسحق (کتاب العشر مقالات فى العین اقدم کتاب فى طب العیون الف على الطریقة العلمیة)
خزانة الأسرار فی الختوم و الأذکار محمد تقی المقدم المجلد 1
درمان بیماری ها با علوم غریبه 108
دعوة السباسب ینایر
دعوه صوره الضحى بخاتمها الاصلى مخطوط (منتدى دیوان السحر والجن للکشف والطالع)
دقایق المیزان 222
دیوان نوائی از امیر علیشه نوائی 199
ذره من الجبل الرحمه و قطره من بحر الحکمه 432
رسائل در نجوم 191
رسائل رساله از ارسطو و طالع نامه 140
رساله القرب عبدالرحمن ابراهیم عراقی مناجات خواجه عبداله انصاری لجه الاسرا 340
رساله در احکام نجوم 50
رساله در تجوید 25
رساله در علوم غریبه 304
رساله در معما از مصطفی رموزی چلبی 92
زندگانی عمومی در انگلستان 14
شفاء الظمآن بسر قلب القرآن مهم رفع ممدوح الزلیتنى
شمس المعارف 120
صد کلمه از بطلمیوس ثمره بطلمیوس 167
طرة مم على شعر امرئ القیس مخطوط
علوم غریبه نوشته شده درسال 1200
علوم غریبه، تسخیرات، عزایم کمیاب و معتبر هندی، عربی 136 صفحه
علوم غریبه اسماعیلیه و نجوم و تاثیرات بر روی انسان 268
علوم غریبه بحرالغرایب محمد ابن محمد ابوسعید الهروی دعوت الاسلام فخرالدین ابو مکارم اسما الحسنی سید حسین جعفر رومی 476
علوم غریبه خواص الآیات 506
علوم غریبه رمل جفر نوشته شده در سال 1029 قمری 180 صفحه
فائدة تغویر ماء البرکة والماء المطلسم
مخطوط الایجاز والبسط
مخطوط البوار فى اعمال الفراق
مخطوط الکواکب الدریة فی مدح سید البریة للبصیری
مخطوط ام موسى
مخطوط دمیس الیونانی
مخطوط رسالة الشیخ الاکبر ابن عربی الى فخر الدین الرازی
مخطوط عدد الکبائر
مخطوط عظیم 4
مخطوط عظیم جزء الاخر 8 
مخطوط عظیم 1
مخطوط عظیم 2
مخطوط عظیم 3
مخطوط عظیم 5
مخطوط عظیم 6
مخطوط عظیم 7
مخطوط قدیم اخبار اهل الجنة و النار
مخطوط لبفرقان بین اولیاء الله واولیاء الشیطان
مخطوط مشکات الانوار الکبرى
مخطوط الفلک الناطق
مسند الفردوس مخطوط حرف الألف 1
نوتة 12
24 رساله های مختلف 380
أفلاطون فی الفضیلة محاورة مینون
أفلاطون محاورة کراتیلیوس أو فی فلسفة اللغة
أقدم لک افلاطون
ارشاد الاذهانی فی احکام الایمان 251
اسما ء الرهج 80
افلاطون 200
افلاطون المحاورات الکاملة
افلاطون تصور اله واحد
افلاطون فی الفضیله محاوره مینون
افلاطون محاورة منکسینوس او عن الخطابة
افلاطون محاورة منکسیونوس